حکمت چهلم نهج البلاغه-تفاوت شخص عاقل با احمق در سخن

حکمت چهلم نهج البلاغه

حکمت چهلم نهج البلاغه از دیگر سخنان قصار و پُر محتوای نقل شده از حضرت …