شرح دعای ۱۲ صحیفه سجادیه- فراز چهاردهم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای ۱۲ صحیفه سجادیه که در باب توبه به درگاه احدیت و اعتراف نمودن به …

دعای ۱۲ صحیفه سجادیه- شرح فراز سیزدهم

دعای 12 صحیفه سجادیه

در این مطلب و در ادامه مطالب پیشین که فرازهایی از دعای ۱۲ صحیفه سجادیه …

شرح دعای ۱۲ صحیفه سجادیه -بخش دهم

دعای 12 صحیفه سجادیه

در این مطلب و در ادامه نوشتارهای قبلی که فرازهای اول تا دهم دعای ۱۲ …

شرح دعای ۱۲صحیفه سجادیه –بخش پنجم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای ۱۲صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام، دعایی است ماثور که در باب اقرار …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه –بخش چهارم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار و در ادامه مطالب پیشین با همین عنوان به شرح فراز ششم …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، از دعاهای مأثور ایشان است که …