شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه – بخش چهارم

دعای چهاردهم صحیفه سجادیه

بخش چهارم شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه به  فراز ششم و هفتم این دعا اختصاص …

شرح دعای 12 صحیفه سجادیه- فراز چهاردهم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای 12 صحیفه سجادیه که در باب توبه به درگاه احدیت و اعتراف نمودن به …