خصائل حضرت محمد (ص) در احادیث

حضرت محمد (ص) در احادیث

و او، محمد را می‌گویم! خوش خُلق‌ترین مردمان بود. آن‌گاه که به چهل سالگی رسید …