داستان دیدار سعد بن عبدالله اشعری با امام مهدی (عج) – بخش پنجم

دیدار سعد بن عبدالله اشعری با امام مهدی (عج)

تذکر: داستان دیدار سعد بن عبدالله اشعری با امام مهدی (عج) مورد نقد و بحث …