احادیثی از امیر مومنان علی علیه السلام

شهادت امام علی علیه السلام

اول امام شیعیان جهان، صحابی و یار باوفای رسول خاتم (ص)، کاتب آیات الهی، مفسر …