نماز لیله الدفن، نحوه خواندن و احکام مرتبط با آن

نماز لیله الدفن

نماز لیله الدفن یا همان نماز شب اول قبر یکی از نمازهای مستحبی در دین …

پاسخ به شبهه جواز بر شراب نوشیدن در آیه 43 سوره نساء!

شراب نوشیدن

جواز بر شراب نوشیدن در آیه 43 سوره نساء! ممکن است این جمله باعث تعجب …