نماز لیله الدفن، نحوه خواندن و احکام مرتبط با آن

نماز لیله الدفن

نماز لیله الدفن یا همان نماز شب اول قبر یکی از نمازهای مستحبی در دین …