داستان خضر نبی و حضرت موسی علیه السلام – 1

حضرت خضر و موسی علیه السلام

زندگی دویست و چهل ساله حضرت موسی (ع) پر فراز و نشیب بوده و در …