وجود آیه‌هایی در قرآن مبنی بر معصوم نبودن رسول خدا (ص) – بخش اول (پاسخ به شبهات)

عصمت پیامبر (ص)

بیان شده که پیامبر اکرم (ص) معصوم نیستند و آیه‌هایی در قرآن وجود دارند که …