پاسخ به شبهه جواز بر شراب نوشیدن در آیه 43 سوره نساء!

شراب نوشیدن

جواز بر شراب نوشیدن در آیه 43 سوره نساء! ممکن است این جمله باعث تعجب …