پاسخ به شبهه جواز بر شراب نوشیدن در آیه ۴۳ سوره نساء!

شراب نوشیدن

جواز بر شراب نوشیدن در آیه ۴۳ سوره نساء! ممکن است این جمله باعث تعجب …