داستان حضرت موسی (ع) و هجرت به مدین – بخش اول

داستان های قرآنی

موسی (ع) از پیامبران اولی العزم الهی است که در قرآن کریم درباره او و …