تفسیره سوره هُمَزه – بخش دوم

حفظ قرآن کریم در دوران کودکی

در مطلب « تفسیر سوره هُمَزه – بخش اول»  به شرح و تفسیر قسمتی …

شرح و تفسیر سوره هُمَزه

قرآن کریم

سوره هُمَزه صد و چهارمین سوره قرآن کریم است که از لحاظ نزول سی و …

فضیلت و شأن نزول سوره مبارکه هُمَزه

وای بر عیب جوی هرزه زبان

صد و چهارمین سوره قرآن کریم، هُمَزه نام دارد. هُمَزه به معنای عیب جو و …