استفاده از الکل از نظر مراجع بزرگ تقلید

الکل ضد عفونی کننده دست

اگر چه الکل طی قرن اخیر کاربرد زیادی در صنعت و پزشکی داشته است و …

مراجع عظام تقلید درباره اهدای عضو چه نظری دارند؟

اهدای عضو

اهدا و یا فروختن اعضای بدن شخص مُرده و حتی فرد زنده امروز به طرز …