پاسخ به شبهه ما از تبار قریش هستیم، هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است …

ما از تبار قریش هستیم، هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است ...

ما از تبار قریش هستیم هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است. این …

شرح و تفسیر سوره مبارکه قریش (بخش اول)

قرآن کریم

سوره قریش صد و ششمین سوره از صد و چهارده سوره قرآن کریم می باشد …