داستان حضرت یوسف (ع) – قسمت دوم | داستان های قرآنی

ّبردگي حضرت يوسف

همانطور که می دانید قصه گویی یکی از برترین روش ها برای راهنمایی افراد و …