داستان قرآنی عصیان ابلیس

عصیان ابلیس در سجده بر انسان

و شما را خلق کردیم، سپس شما را صورت گری نمودیم، آن‌گاه به فرشتگان گفتیم: …