شأن نزول و فضیلت سوره کافرون

سوره کافرون صد و نهمین سوره قرآن مجید کافرون نام دارد. این سوره در شهر …