داستانی از زندگانی پیامبر (ص)- سفانه دختر حاتم طائی

داستانی از زندگانی پیامبر (ص)-سفانه دختر حاتم طائی

پس از نبرد با بنی طی زمانی‌که اسرای قبیله (حاتم طائی) را به شهر مدینه …