داستان قرآنی ذوالقرنین – بخش دوم – سد

سد ذوالقرنین

در قرآن مجید خداوند متعال به فردی به نام ذوالقرنین اشاره و بخشی از زندگی …