آیا پیامبر (ص) به دلیل زن دوست بودن، زنان بسیاری را به همسری گرفته است؟ – پاسخ به شبهات

تعداد زنان پیامبر (ص) | پاسخ به شبهه آیا پیامبر (ص) زن دوست بودند؟

در طی قرن های اخیر مستشرقان و افرادی که سر عناد و دشمنی با اسلام …