برشی دیگر از زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام – بخش سوم

جاری شدن آب از زیر پای حضرت اسماعیل علیه السلام

در دو مطلب قبلی با همین عنوان گزیده و برشی از زندگی سراسر فراز و …