شرح دعای 12 صحیفه سجادیه- فراز چهاردهم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای 12 صحیفه سجادیه که در باب توبه به درگاه احدیت و اعتراف نمودن به …

دعای 12 صحیفه سجادیه- شرح فراز سیزدهم

دعای 12 صحیفه سجادیه

در این مطلب و در ادامه مطالب پیشین که فرازهایی از دعای 12 صحیفه سجادیه …

شرح دعای 12 صحیفه سجادیه -بخش دهم

دعای 12 صحیفه سجادیه

در این مطلب و در ادامه نوشتارهای قبلی که فرازهای اول تا دهم دعای 12 …

شرح دعای 12صحیفه سجادیه –بخش پنجم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای 12صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام، دعایی است ماثور که در باب اقرار …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش دوم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار به شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (فراز سوم) حضرت زین العابدین علیه …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، از دعاهای مأثور ایشان است که …