سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام – بخش دوم

حضرت ایوب

در این مطلب به ادامه سرگذشت حضرت ایوب که در مطلب «داستان سرگذشت حضرت