آیا در بهشت رابطه و لذت جنسی وجود دارد؟

نیاز و لذت جنسی در آخرت

سوال: آیا در بهشت برین روابط و لذت های جنسی وجود دارد یا تمام لذت