اگر الکل ضرر دارد و حرام است چرا مصرف کنندگان آن اکثرا سالم هستند؟

حرام بودن مشروبات الکلی

پاسخ به سوالات

اگر که مشروبات الکلی به دلیل اینکه برای بدن ضرر دارند حرام