داستان های ائمه- امام موسی کاظم (ع)- تصمیمی ناگهانی به قیمت جان!

امام موسی کاظم علیه السلام

در این مطلب به روایت یکی از داستان های ائمه که مرتبط با زندگانی امام …