فضیلت سوره الرحمن

سوره الرحمن مشهور به عروس قرآن

سوره مبارکه الرحمن همانند دیگر سوره های قرآن فضیلت ها، آثار و برکات زیادی دارد …