محتوای اینستاگرام 9 دی ۱۴۰۰

اسکان
اسکان

 

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️اسکان

اصطلاح اسکان در این علم به معنای ساکن کردن حرف آخر واژه در صورتی که دارای حرکت است، می باشد. نظیر کلمه «بعدکَ» که هنگام #وقف کردن، #فتحه حذف و حرف آخر علامت #سکون می گیرد. اسکان را می توان یکی از نمونه های وقف دانست و وقف به آن را از مهم ترین و برترین روش های وقف برشمرد