محتوای اینستاگرام 9 اردیبهشت ۱۴۰۰

ترقیق
ترقیق

🟡 آشنایی با اصطلاحات مهم تجوید ◽ترقیق

نازک تلفظ کردن حروف در قرائت را ترقیق گویند.
برای ادای حروف به صورت ترقیق زبان در دهان میل به سمت پایین می کند.