محتوای اینستاگرام 5 فروردین ۱۴۰۰

استعلاء
استعلاء

 

آشنایی با اصطلاحات مهم تجوید

استعلا
استعلا به معنای طلب برتری است و یکی دیگر از قواعد تجوید است.
در این قاعده هفت حرف (خ،ص،ض،غ،ق،ظ،ط) که به حروف مستعیله یا مفخمه شهرت دارند با تفخیم و غلظت ادا می شوند. در واقع هنگام تلفظ این حروف دهان پر از صدا شده و صوت و زبان به سمت کام بالای دهان می روند.