محتوای اینستاگرام 11 آذر ۱۴۰۰

نون ساکننون ساکن

🟡 آشنایی با اصطلاحات مهم #علم_تجوید

◽️نون ساکن

✍ به نونی گفته می‌شود که حرکتی نداشته و در وسط و انتهای کلماتی نظیر اسم، فعل و همچنین حرف واقع شده باشد مانند #کنت و #من