محتوای اینستاگرام ۱ مهر ۱۴۰۰

تحدیر
تحدیر

🟡 آشنایی با اصطلاحات مهم #علم_تجوید

🔸تحدیر
#تحدیر در #قرائت_قرآن به معنای #تندخوانی می باشد. در واقع #قاری هنگام خواندن #قرآن به این شیوه در قرائت و ادراج سرعت دارد و از تخفیف، تسهیل #همزه، قصر مد منفصل و اختلاص بهره می برد.
#ابن_کثیر، #قالون، #هشام و ابو جعفر به این شیوه قرآن را قرائت می کردند.