آقای سید حسین کرملاچعب

آقای سید حسین کرملاچعب

معرفی اعضای موسسه معراج النبی استان خوزستان

آقای سید حسین کرملاچعب

آقای سید حسین کرملاچعب
سید حسین کرملاچعب

جناب آقای سید حسین کرملاچعب متولد ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ هجری شمسی، نابینا، ساکن شهرستان اهواز، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث و حافظ پانزده جزء از قرآن کریم می باشند.

ایشان تاکنون چهار بار در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت نموده اند.

آقای کرملاچعب سال 1394 هجری شمسی در رشته حفظ دو جزء، سال 1395 هجری شمسی در رشته حفظ پنج جزء، سال 1397 در رشته حفظ سوره های منتخب واقعه و مُلک و سال 1397 هجری شمسی در رشته حفظ ۱۵ جزء، نمره قبولی را کسب نمودند.

همچنین ایشان چندین بار در مسابقات حفظ قرآن کریم، در سطح استان و کشور حائز مقام های برتر گردیده اند.

مدارک و گواهینامه ها:

گواهی حفظ 15 جزء اول قرآن کریم
گواهی حفظ 15 جزء اول قرآن کریم

 

گواهی پایان دوره آموزشی حفظ 5 جزء
گواهی پایان دوره آموزشی حفظ 5 جزء

 

گواهی پایان دوره آموزشی حفظ جزء 1 و 30
گواهی پایان دوره آموزشی حفظ جزء 1 و 30

 

گواهی حفظ سوره های منتخب (واقعه و ملک)
گواهی حفظ سوره های منتخب (واقعه و ملک)

 

مقام دوم در رشته حفظ یک جزء
مقام دوم در رشته حفظ یک جزء

 

موسسه معراج النبی