آموختن موسی (ع) از خضر پیامبر، با اولوالعزم بودن ایشان منافات دارد؟!

پاسخ گویی به سوالات و شبهات

در سوره کهف آیات 60 تا 82 خداوند متعال به بخش دیگری از زندگانی موسی …