شرح دعای ششم صحیفه سجادیه بخش هشتم

دعای ششم صحیفه سجادیه

در این مطلب و در ادامه مطالب قبلی، به شرح برخی دیگر از فرازهای دعای …