غزوه تبوک در قرآن – بخش آخر

جنگ تبوک

در این نوشتار به ادامه روایت داستان گونه غزوه تبوک که آخرین غزوه رسول خدا …