حوادث و رخدادهای شگفت انگیزی که پس از شهادت امام حسین (ع) در عالم اتفاق افتادند

غارت اموال و اسارات یاران اباعبدالله

اگر حسین از آن ما بود، در هر سرزمینی برای او پرچمی بر می افراشتیم …