وظایف منتظران ظهور به زبان میرزا محمد تقی اصفهانی- بخش اول

وظایف منتظران ظهور

وظایف منتظران ظهور چه هستند؟ این سوالی است که شیعیان و منتظران امام مهدی (عج) …