مراجع عظام تقلید درباره اهدای عضو چه نظری دارند؟

اهدای عضو

اهدا و یا فروختن اعضای بدن شخص مُرده و حتی فرد زنده امروز به طرز …