پاسخ به شبهه ما از تبار قریش هستیم، هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است …

ما از تبار قریش هستیم، هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است ...

ما از تبار قریش هستیم هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است. این …