گذری بر سریه بئر معونه

سریه بئر معونه

سریه [۱] بئر معونه یکی از سریه‌هایی است که در ماه‌های ابتدایی سال سوم هجری …