روزه در ادیان و آئین های مختلف

روزه در اسلام

روزه از اعمال عبادی موکد و واجب و یکی از ارکان مهم در دین مبین …