آثار و نتایج حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) – بخش اول

یا مهدی ادرکنی

همواره انسان ها قبل از آن که به حکومت برسند اهدافی را برای آن تعیین …