داستان ازدواج پیامبر (ص) با حضرت خدیجه (س)-بخش اول

داستان ازدواج پیامبر (ص) با حضرن خدیجه

خداوند متعال همسری برتر از او را به من نداد. آن هنگام که مردم مرا …

پاسخ به شبهه تعدد همسر رسول خدا (ص) – بخش دوم

علت ازدواج های متعدد پیامبر

آیا پیامبر اکرم (ص) به دلیل زن دوست بودن، زنان بسیاری را به همسری گرفته