گذری بر سریه بئر معونه

سریه بئر معونه

سریه [1] بئر معونه یکی از سریه‌هایی است که در ماه‌های ابتدایی سال سوم هجری …