پاسخ به شبهه تعدد همسر رسول خدا (ص) – بخش سوم

علت ازدواج های متعدد پیامبر

آیا پیامبر اکرم (ص) به دلیل زن دوست بودن، زنان بسیاری را به همسری گرفته