اگر الکل ضرر دارد و حرام است چرا مصرف کنندگان آن اکثرا سالم هستند؟

حرام بودن مشروبات الکلی

پاسخ به سوالات

اگر که مشروبات الکلی به دلیل اینکه برای بدن ضرر دارند حرام

استفاده از الکل از نظر مراجع بزرگ تقلید

الکل ضد عفونی کننده دست

اگر چه الکل طی قرن اخیر کاربرد زیادی در صنعت و پزشکی داشته است و …