داستان ازدواج پیامبر (ص) با حضرت خدیجه (س)-بخش اول

داستان ازدواج پیامبر (ص) با حضرن خدیجه

خداوند متعال همسری برتر از او را به من نداد. آن هنگام که مردم مرا …