انجام عمل زیبایی زنان توسط پزشکان مرد چه حکمی دارد؟

حکم شرعی انجام عمل زیبایی زنان توسط پزشک مرد

انجام عمل زیبایی زنان توسط پزشکان مرد چه حکمی دارد؟ پاسخ برخی از مراجع بزرگ …