دلایلی بر ایمان ابوطالب از مظلومان تاریخ – بخش اول

دلایلی بر ایمان ابوطالب

بر خدا است جزا و پاداش تو ای ابوطالب! اگر که زنده بود، چشمش روشن …